Προσδιορισμός της γενετικής παραλλακτικότητας σε διάφορα είδη Οροβάγχης μέσω της HRM (High Resolution Melting) τεχνικής και άλλων μοριακών τεχνικών με …

Not all species of Orobanche are equally harmful. Given that identifying
Orobanche … The purpose of our study was to successfully identify three Orobanche species—O. …